[[Git]]

*ローカル [#x0973e68]
 $ cd ソースのあるディレクトリ
 $ git init 
 $ git add .
 $ git commit -m "first commit"
 
*リモート [#o3e1c6e2]
 # cd bareリポジトリを置く場所へ
 # git init --bare --shared リポジトリ名

*ローカル [#xda0d9ea]
 # git remote add origin ssh://user01@example.com/var/git/sample.git
 # git push -u origin master
 

参考URL:http://cameong.hatenablog.com/entry/20120808/1344436212

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS