Git

ローカル

$ cd ソースのあるディレクトリ
$ git init 
$ git add .
$ git commit -m "first commit"

リモート

# cd bareリポジトリを置く場所へ
# git init --bare --shared リポジトリ名

ローカル

# git remote add origin ssh://user01@example.com/var/git/sample.git
# git push -u origin master

参考URL:http://cameong.hatenablog.com/entry/20120808/1344436212


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-30 (木) 01:40:11